# Bez kategorii

Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Podstawą żądania ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa może być wyłącznie fakt, iż dziecko nie pochodzi od mężczyzny, który uznał swoje ojcostwo tego dziecka.

Kto może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa ?

Legitymacja czynna przysługuje każdemu mężczyźnie nie będącemu ojcem biologicznym dziecka, który uznał ojcostwo bez względu na to, czy w momencie składania stosowanego oświadczenia wiedział on o braku istnienia więzi biologicznej pomiędzy nim a dzieckiem, którego ojcostwo uznał .

Wystąpić z powyższym powództwem może także dziecko, jeżeli uznający mężczyzna nie jest jego ojcem . Z żądaniem tym dziecko może wystąpić po dojściu do pełnoletności, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od jej osiągnięcia.

Takie powództwo może również wytoczyć matka dziecka, która potwierdziła ojcostwo.

Warto pamiętać, że po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie może być wytoczone ani przez matkę dziecka, ani przez mężczyznę, który uznał ojcostwo.

Po śmierci dziecka ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne.

W jakim terminie można wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa ?

Mężczyzna, który uznał dziecko oraz matka dziecka, która potwierdziła ojcostwo mogą wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się, że dziecko od mężczyzny nie pochodzi .  Mimo że przepisy KRO wskazują, że bieg terminu na wytoczenie powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa rozpoczyna się z dniem, w którym mężczyzna dowiedział się, iż nie jest ojcem uznanego dziecka, to warto zauważyć, że przy założeniu racjonalności ustawodawcy należy przyjąć, iż bieg terminu do kwestionowania skuteczności złożonego oświadczenia o uznaniu ojcostwa nie może rozpocząć się wcześniej niż w dniu złożenia oświadczenia w tym przedmiocie .