POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ – PRZESŁANKI- ADWOKAT RADZI

Zgodnie z treścią przepisu art. 111 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców”.
Mając na uwadze przepis art. 111§1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazać należy, iż ustawodawca przewiduje trzy przyczyny uzasadniające pozbawienie władzy rodzicielskiej.
Pierwszą z nich jest trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. W praktyce orzeczniczej Sądu Najwyższego wskazuje się, że „przez trwałą przeszkodę, uniemożliwiającą wykonywanie władzy rodzicielskiej, należy rozumieć taki układ stosunków, który wyłącza sprawowanie przez rodziców władzy rodzicielskiej na stałe w tym sensie, że albo według rozsądnego przewidywania nie można ustalić czasu trwania tego układu albo – co najmniej – że układ ten będzie istniał przez czas długi”. (postanowienie SN w sprawie II CKN 960/00 z dnia 02.06.2010r., LEX nr 51976). W praktyce oznacza to takie sytuacje jak wyjazd na stałe rodzica poza granice kraju i brak zainteresowania dzieckiem, odbywanie wieloletniej kary pozbawienia wolność, przybywanie w zakładzie leczniczym z powodu nieuleczalnej choroby.
Jako drugą przyczynę pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej wskazać należy nadużywanie władzy rodzicielskiej. W literaturze jak i orzecznictwie uznaje się za nadużywanie władzy rodzicielskiej takie zachowania jak np. przekroczenie granicy prawa do karcenia dziecka, zmuszanie do ciężkiej pracy, wychowywanie dziecka we wrogości do drugiego z rodziców, wpajanie zasad aspołecznych lub niemoralnych.
Zaniedbywanie przez rodziców obowiązków względem dziecka, aby mogło zostać uznane jako przesłanka pozbawienia władzy rodzicielskiej musi mieć charakter rażący. Za takie zachowania uznaje się np. pijaństwo, marnotrawstwo, prowadzenie rozwiązłego trybu życia, uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka.