UZNANIE OJCOSTWA PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILENGO

Coraz więcej z nas nie decyduje się na zawarcie związku małżeńskiego i tym samym na życie w wolnych związkach czy konkubinacie. W sytuacji narodzin dziecka w czasie trwania związku małżeńskiego, albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia jako ojciec dziecka wpisany w akcie jego urodzenia zostaje mąż, ewentualnie były mąż. Co jednak w sytuacji gdy matka dziecka nie pozostawał nigdy w związku małżeńskim, albo dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia?
W sytuacji gdy ojciec dziecka kwestionuje swoje ojcostwo pozostaje nam droga sądowa o jego ustalenie. Jednakże w sytuacji gdy przyznaje fakt, bycia ojcem może on złożyć oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Do wpisania jednak takiego mężczyzny w akcie urodzenia dziecka jest konieczne jednoczesne potwierdzenie matki dziecka lub złożone w przeciągu 3 miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny. Należy przy tym zaznaczyć, iż kierownik urzędu stanu cywilnego zgodne z art. 73§3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego odmówi przyjęcia takiego oświadczenia, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka. W sytuacji natomiast niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi, oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może zostać zaprotokołowane przez notariusza albo złożone do protokołu wobec wójta ( burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy. Należy przy tym zaznaczyć, iż przepisy dopuszczają uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka poczętego.
Odnosząc się do maksymalnego terminu, do którego może nastąpić uznanie ojcostwa, wskazać należy, iż jest to osiągnięcie przez dziecko pełnoletniości.