PRZYCZYNIANIE SIĘ DO ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY – JAK ZMUSIĆ MAŁŻONKA DO ŁOŻENIA NA RODZINĘ – ADWOKAT RADZI

Wstępując w związek małżeński i podejmując tak poważną decyzję musimy liczyć się zarówno z prawami jak i obowiązkami z tego wynikającymi. Rodzina jaką w ten sposób tworzymy ma swoje potrzeby, które trzeba zaspokajać, a to wiąże się z koniecznością uzyskiwania dochodów.
Podstawa prawna
Zgodnie z art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „ Oboje małżonkowie, są każdy według swoim sił oraz swoich możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli”. Celem tegoż obowiązku jest zapewniania środków materialnych umożliwiających funkcjonowanie rodziny jako całości oraz zaspokajanie usprawiedliwionych potrzeb jej poszczególnych członków przy zachowaniu zasady równej stopy życiowej. Rodzinę ową tworzą nie tylko małżonkowie, ale również małoletnie dzieci oraz pełnoletnie dzieci, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie.
Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie o sygn.. akt III CZP 77/12 „ W sprawie o rozwód sąd może na wniosek jednego z małżonków orzec o obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia w czasie trwania postępowania potrzeb rodziny, także obejmujących koszty utrzymania pełnoletnich dzieci.”
Co zrobić gdy jeden z małżonków uchyla się od łożenia na rodzinę, którą założył?
Jak go skutecznie zmobilizować ?

W trakcie trwania związku małżeńskiego możemy wystąpić do sądu rejonowego z pozwem o przyczynianie się do zaspokajania życiowych potrzeb rodziny. Pozew taki jest zwolniony z opłat sądowych. Pozew wnosi małżonek we własnym imieniu a nie cała grupa rodzinna. Sąd zasądza wówczas kwotę zbiorową na potrzeby całej rodziny, a nie indywidualnie na potrzeby każdego członka.