PRZYSPOSOBIENIE, ADOPCJA – CZĘŚĆ II – ADWOKAT RADZI

Czy rodzice dziecka mogą wskazać osobę przysposabiającego?
Odpowiadając na to pytanie odnieść należy się do art. 1191a , który reguluje tą kwestię. Rodzice dziecka mają uprawnienie do wskazania osoby przysposabiającego tylko i wyłącznie w przypadku gdy osobą taką jest krewny rodziców dziecka. Podnieść dodatkowo należy, iż osoba taka musi wyrazić zgodę na przysposobienie przez Sądem.

Skutki przysposobienia.
W sytuacji przysposobienia między przysposabiającym a przysposobionym powstaje taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi. Podnieść dodatkowo należy, iż przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego. Przysposobienie ponadto wywołuje skutki w zakresie dotychczasowych stosunków, albowiem ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego. Należy podkreślić, iż skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego.

Rozwiązanie przysposobienia
Z ważnych powodów zarówno przysposobiony, jak i przysposabiający mogą żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez sąd. Jednakże rozwiązanie stosunku przysposobienia nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka. Orzekając rozwiązanie stosunku przysposobienia, sąd może, stosownie do okoliczności, utrzymać w mocy wynikające z niego obowiązki alimentacyjne. Nie jest natomiast dopuszczalne rozwiązanie przysposobienia po śmierci przysposobionego lub przysposabiającego, chyba że przysposabiający zmarł po wszczęciu sprawy o rozwiązanie stosunku przysposobienia. W wypadku takim na miejsce przysposabiającego w procesie wstępuje kurator ustanowiony przez sąd.
Nie jest ponadto dopuszczalne rozwiązanie przysposobienia, na które rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę bez wskazania osoby przysposabiającego. Takie przysposobienie nie stoi na przeszkodzie ponownemu przysposobieniu za życia przysposabiającego