Ustalenie nierównych udziałów w majątku dorobkowym małżonków

Co do zasady udziały w majątku wspólnym małżonków są równe. Ustawodawca jednak przewidział od tej zasady istotny wyjątek. Aby możliwe było nierówne ustalenie udziałów muszą zostać spełnione następujące warunki :

→ muszą wystąpić ważne powody → są to względy natury etycznej, które przesądzają o tym, że w danym przypadku równość udziałów małżonków byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego,

→  znaczna/ wyraźnie uchwytna różnica w przyczynieniu się do powstania majątku wspólnego → aby ocenić stopień, w jakim każde z małżonków przyczyniło się do powstania majątku wspólnego pod uwagę bierze się :

-nakład pracy osobistej przy wychowaniu dzieci,

-nakład pracy osobistej we wspólnym gospodarstwie domowym

Trzeba pamiętać, że aby można było ustalić nierówne udziały w majątku dorobkowym muszą równocześnie wystąpić obie wymienione powyżej przesłanki .

Z żądaniem o ustalenie nierównych podziałów może wystąpić każdy z małżonków.

Żądanie ustalenie nierównych podziałów nie ulega przedawnieniu.       Orzeczenie sądu o ustaleniu nierównych podziałów ma charakter konstytutywny i działa od chwili uprawomocnienia się orzeczenia.