Obniżenie alimentów – kiedy i czy w ogóle jest możliwe?

             Wysokość ustalonych sądownie alimentów można zmniejszyć, jeśli uzasadnisz zmianę stosunków, jakie nastąpiły po uprawomocnieniu się wyroku zasądzającego alimenty. Niezawiniona zmiana Twojej sytuacji majątkowej (np. utrata pracy związana z likwidacją stanowiska pracy, rozwiązanie stosunku pracy z zachowanym terminem wypowiedzenia przez pracodawcę wypadek lub choroba, która uniemożliwia dotychczasowe zarobkowanie) może uzasadniać złożenie pozwu o obniżenie alimentów. Zmiana sytuacji finansowej osoby, na którą świadczenie alimentacyjne jest świadczone również uzasadnia złożenie pozwu przez rodzica (np. zatrudnienie się i osiąganie dochodu przez alimentowanego jest zmianą stosunków między nim a zobowiązanym). Sąd będzie rozpatrywał w tej sprawie przede wszystkim twoje możliwości zarobkowe i przyczynę zmiany pracy. Zakładając „nową rodzinę” twoje możliwości również alimentacyjne ulegają zmianie, gdyż nastąpiła zmiana stosunków, będąca podstawą dla uzasadnienia twojego pozwu.

Pozew o obniżenie alimentów należy złożyć do sądu rejonowego, wydział rodzinny i nieletnich, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów (czyli: właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub osoby na rzecz, której jesteś zobowiązany). W pozwie należy wskazać wyrok sądu (sygnaturę akt oraz organ wydający orzeczenie), na podstawie którego zasądzono alimenty, których wysokość chcesz obniżyć, sumę, którą chcesz płacić tytułem świadczenia alimentacyjnego oraz okoliczności, które wystąpiły po uprawomocnieniu się pierwszego wyroku zasądzającego wysokość alimentów jakie miały wpływ na zmianę stosunków między tobą a uprawnionym. Należy pamiętać, iż zmiana okoliczności musi nastąpić po dniu, w którym poprzedni wyrok w przedmiocie alimentów się uprawomocnił oraz iż powyższa zmiana nie jest konsekwencją twojego negatywnego postępowania np. względem pracodawcy. W pozwie należy określić wartość przedmiotu sporu. W sprawie o obniżenie alimentów wartością przedmiotu sporu jest kwota pieniężna będąca różnicą pomiędzy sumą należnych dotychczas świadczeń za jeden rok a sumą świadczeń za jeden rok, o jaką ma nastąpić obniżenie.

Od składanego pozwu o obniżenie alimentów pobierana jest opłata stosunkowa. W zależności od wartości dochodzonego roszczenia okresowego wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu,  jednak nie mniej niż 30 zł.

Reasumując, do obniżenia alimentów uprawnia Cię jedynie zmiana stosunków, która zaszła między tobą, a osobą na rzecz, której zasądzono alimenty. Następne kroki to złożenie wniosku o obniżenie świadczenia alimentacyjnego, uiszczenie opłaty sądowej w odpowiedniej wysokości i