Kontakty z dzieckiem a rozwód

W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem. Należy pamiętać, że chodzi o małoletnie dzieci, a nie pełnoletnie.

W wyroku orzekającym rozwód znajdujemy rozstrzygnięcie dotyczące dzieci :

  • obowiązek alimentacyjny (w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci ),
  • miejsce zamieszkania dzieci à sąd orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej ,
  • władza rodzicielska, sąd może :

-orzec wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej,

-powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia,

-o pozbawieniu władzy rodzicielskiej .

    Jeżeli małżonkowie ustalili sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie sąd uwzględnia ich porozumienie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.