OBNIŻENIE ALIMENTÓW – kiedy i w jaki sposób?

Pierwszym krokiem jest wniesienie do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego, zarówno osobiście, jak i przez pełnomocnika pozwu o obniżenie alimentów. Należy w nim udowodnić, że zaistniała istotna zmiana stosunków majątkowych, pomiędzy płacącym, a otrzymującym alimenty, od czasu ustanowienia pierwotnej wysokości alimentów. Nie ma znaczenia, że alimenty zostały ustanowione wyrokiem sądu, ugodą czy umową.

Sytuacje, z powodu których można złożyć pozew o obniżenie alimentów to m.in. pogorszenie stanu zdrowia i co za tym idzie, spadek dochodów, czy też konieczność ponoszenia kosztów leczenia lub rehabilitacji. Argumentem przemawiającym za obniżeniem alimentów jest także zwolnienie pracy, która przynosiła wysokie dochody i niemożność znalezienia podobnie płatnej pracy. Sąd może jednak odmówić obniżenia alimentów z przyczyn zaistniałych po stronie wnoszącego pozew, czyli np. dyscyplinarnego zwolnienia z pracy. Narodziny dzieci są kolejnym argumentem przemawiającym za obniżeniem alimentów. Wszystkie zarobki muszą bowiem być w równym stopniu przeznaczane na każde dziecko.

Należy, jednak pamiętać, iż druga strona równocześnie może żądać podwyższenia alimentów, bowiem wraz z wiekiem wydatki na dziecko rosną a rodzice są w równym stopniu zobowiązani do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka.