CO ZROBIĆ JEŚLI ALIMENTY NA DZIECKO SĄ ZBYT NISKIE? – ABC PRAWA RODZINNEGO

Coraz większe potrzeby dorastającego dziecka, utrata pracy lub poprawienie sytuacji ekonomicznej zobowiązanego do świadczenia alimentacyjnego są okolicznościami, które uzasadniają wniesienie pozwu o podwyższenie alimentów.  Pozew należy złożyć w wydziale rodzinnym (lub rodzinnym i nieletnich) sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania powoda (dziecko) lub pozwanego (rodzic, który ma zasądzone alimenty). Nie podlega on opłacie sądowej. Przede wszystkim pismo musi zawierać oznaczenie stron, określić wysokość żądanej kwoty podwyżki oraz odpis wyroku poprzedniej sprawy alimentacyjnej albo przynajmniej jej sygnaturę oraz kilkuzdaniowe uzasadnienie żądania.

Sąd bierze pod uwagę faktyczne potrzeby dziecka oraz wysokość zarobków i obciążeń finansowych obojga rodziców. W sytuacji kiedy straciłaś pracę, a twój były mąż (ojciec waszego dziecka) prowadzi dobrze prosperującą działalność gospodarczą i uzyskuje z niej duże dochody możesz wnieść o podwyższenie alimentów z racji zmiany twojej sytuacji majątkowej. Kiedy jeszcze możesz starać się o podwyższenie alimentów? Chociażby w sytuacji, gdy dziecko wykazuje ponadprzeciętny talent w konkretnej dyscyplinie sportowej/artystycznej czy ma inne zdolności, a pasję tą chce rozwijać ciężar związany z zwiększonymi potrzebami dziecka dorastającego/uzdolnionego spoczywa na rodzicach, a więc także na małżonku, którego sąd zobowiązał już do świadczenia alimentacyjnego w określonej wysokości. Wysokość zasądzonych alimentów na okoliczność, w której dziecko potrzebuje dodatkowych środków finansowych od swoich rodziców może ulec zmianie (zwiększeniu), bowiem rozwój dziecka ma pozostać niezakłócony, a jego codzienne potrzeby zaspakajane przez obojga rodziców adekwatnie do ich możliwości. O zwiększenie wysokości alimentów możesz wystąpić jako rodzic, który znalazł się w szczególnie ciężkiej sytuacji materialnej, a twoje dziecko pracuje i dobrze zarabiając może Ci pomóc. Wysokość „pomocy” określi w wyroku sąd.

Tak naprawdę każda zmiana stosunków majątkowych między rodzicem a dzieckiem uprawnia jednego, a drugiego zobowiązuje do świadczenia pomocy, w tym także pomocy materialnej na rzecz potrzebującej strony, w zakresie niekrzywdzącym strony pomagającej. W każdej sprawie sąd miarkuje wysokość zasądzonych alimentów, bada stan faktyczny i okoliczności, które uległy zmianie i uzasadniają potrzebę dokonania zmiany zasądzonych alimentów lub ich pierwotnego zasądzenia.