MEDIACJA W SPRAWIE O ROZWÓD cz. I – ABC Prawa Rodzinnego

Co to jest Mediacja?
-Mediacja jest metodą ugodowego rozwiązania konfliktu, która ma na celu ratowanie małżeństwa lub ustalić sposób zakończenia konfliktu ( zasady rozstania).

Co Strony podejmując mediację mogą ustalić?
-Strony podejmując mediację mogą ustalić w jaki sposób chcą się rozstać (z orzekaniem czy bez orzekania o winie), mogą ustalić m.in. sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, określić kiedy i gdzie będą realizowane kontakty z dzieckiem oraz ustalić wysokość alimentów.
-Procedura ta ma na celu przede wszystkim ułatwienie stronom dojście do porozumienia, które będzie satysfakcjonujące nie tylko dla stron, ale również dla ich małoletniego dziecka oraz może przyśpieszyć zakończenie postępowania sądowego, na czym stronom zazwyczaj zależy.

Kiedy Mediacja jest możliwa?
-Mediacja jest możliwa zarówno przed wszczęciem postępowania, jak i zawsze w trakcie jego trwania.
-Zgodnie z art. 4451 k.p.c., w każdym stanie sprawy o rozwód lub separację sąd może skierować strony do mediacji w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii.

Czy Mediacja jest obowiązkowa?
-Mediacja ma charakter dobrowolny, co oznacza, że żadna ze stron nie może zostać zmuszona do uczestnictwa w mediacji, a jeśli wyrazi na nią zgodę to w każdej chwili może od niej odstąpić i z tego tytułu strona nie ponosi żadnych negatywnych konsekwencji procesowych.

Na jakiej podstawie prowadzi się Mediację?
-Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację (strony same wybierają mediatora) lub postanowienia sądu kierującego strony do mediacji.
-Jeżeli strony nie uzgodniły mediatora, osobę mediatora wyznaczona sąd, która w myśl art. 436 § 4 k.p.c. posiada wiedzę teoretyczną, w szczególności posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa oraz posiada umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.

Jaki jest czas trwania Mediacji?
-Sąd kierując strony do mediacji wskazuje również, iż postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące, jednakże na zgodny wniosek stron lub z ważnych powodów termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy.