MEDIACJA W SPRAWIE O ROZWÓD cz. II – ABC Prawa Rodzinnego

Jakich tematów dotyczy mediacja?
– Tematy omawiane w toku mediacji zależą od woli jej uczestników.
– Przedmiotem uzgodnień mogą być sprawy dotyczące: pojednania małżonków, ustalenia warunków rozstania, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, a także sprawy majątkowe i mieszkaniowe.
– W sposób ugodowy można też uregulować np. wydanie paszportu, wybór kierunku edukacji dziecka, kontakty z dalszą rodziną lub zarząd majątkiem dziecka.

Kto to jest Mediator?
-Mediator to osoba godna zaufania, wpisana do wykazu prowadzonego przez sąd okręgowy, której zadaniem jest pomoc w wypracowaniu porozumienia, poprzez ułatwienie stronom rozmowy, łagodzenie napięć w trakcie negocjacji, zadawanie pytań.

Jakie są korzyści z mediacji?
– Mediacja umożliwia stronom samodzielne zdecydowanie, o tym jak chcą ułożyć relacje między rodzicami, a dzieckiem po rozstaniu.
 – Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej osoby, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.
– W razie sporu daje szansę na szybsze jego zakończenie.
 – Mediacja pozwala ograniczyć negatywne emocjonalne skutki związane z faktem rozstania.
 – Niższe są wydatki związane z przeprowadzeniem rozstania stron.

Kto decyduje o wyborze Mediatora?
– Mediatora wspólnie wybierają strony albo sąd wyznacza mediatora.
 – Jeżeli strony nie dokonały wyboru osoby mediatora, sąd, kierując strony do mediacji, wyznacza mediatora mającego odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach danego rodzaju, biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów (art. 1839 § 1 kpc).

Jak przebiega mediacja?
– Po otrzymaniu postanowienia sądu, mediator (często telefonicznie) kontaktuje się ze stronami, ustalając termin i wskazując miejsce spotkania.
 – Mediator wyjaśnia zasady i przebieg postępowania mediacyjnego oraz pyta, czy strony wyrażają zgodę na mediację.
  – Mediacja jest rozmową stron w obecności mediatora. Mogą się także odbywać indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron.
  – Strony z każdej chwili mogą zrezygnować z udziału w mediacji.