POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ- ADWOKAT RADZI

Koniec związku małżeńskiego czy partnerskiego, z którego posiadamy dzieci często prowadzi do zupełnego braku kontaktu z drugim rodzicem. Zdarza się, że ojciec czy matka, z którymi po rozstaniu dzieci nie zamieszkują nagle znika z ich życia, a nadal posiada pełnie władzy rodzicielskiej i tym samym prawo współdecydowania o wszelkich kwestiach dotyczących małoletnich. Może to w wielu przypadkach znacznie utrudniać podejmowanie decyzji w zakresie dzieci. Co zrobić kiedy nie mamy możliwości skontaktowania się z drugim rodzicem, którego zgoda jest potrzebna, by podejmować ważne decyzje?
Ustawodawca w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym uregulował w takim przypadku możliwość pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej.
Zgodnie z treścią przepisu art. 111 § 1 k.p.c. „jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców”.
W praktyce orzeczniczej Sądu Najwyższego wskazuje się, że „przez trwałą przeszkodę, uniemożliwiającą wykonywanie władzy rodzicielskiej, należy rozumieć taki układ stosunków, który wyłącza sprawowanie przez rodziców władzy rodzicielskiej na stałe w tym sensie, że albo według rozsądnego przewidywania nie można ustalić czasu trwania tego układu albo – co najmniej – że układ ten będzie istniał przez czas długi”. (postanowienie SN w sprawie II CKN 960/00 z dnia 02.06.2010r., LEX nr 51976).
W takim przypadku należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu rodzinnego, aby pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej.