ZAPRZECZENIE OJCOSTWA, GDY MĄŻ NIE JEST OJCEM- ADWOKAT RADZI

W rzeczywistości czasami zdarza się, iż mąż matki dziecka nie jest jego ojcem biologicznym. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. W takim przypadku w akcie urodzenia dziecka jako ojciec widnieje mąż matki.

Kto w akcie urodzenia gdy matka dziecka zawiera szybko kolejny związek małżeński?

Co się dzieje w przypadku gdy matka dziecka w okresie przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa zawrze kolejny związek małżeński? Jeżeli dziecko urodzi się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. W takim przypadku w akcie urodzenia dziecka jako ojciec widnieje nowy mąż matki dziecka.
Należy jednak podkreślić, iż nie dotyczy to przypadku kiedy dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą wyraził zgodę pierwszy mąż matki.

Jak zmodyfikować akt urodzenia dziecka? Jak wykreślić z aktu urodzenia dziecka mężczyznę, który nie jest ojcem?

W takim przypadku przysługuje nam powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. W związku z czym koniecznym jest wystąpienie na drogę sądową.

Kto może wytoczyć takie powództwo i w jakim czasie ?
Ustawodawca precyzyjnie wskazują krąg osób, które mogą wytoczyć takie powództwo. Uprawnienie takie przysługuje mężowi matki dziecka w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Ponadto powództwo takie wytoczyć może również matka dziecka męża w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka, a także dziecko po dojściu do pełnoletności, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności. Należy również pamiętać o szczególnym uprawnieniu prokuratora, który, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego może takie powództwo wytoczyć.

Czy warto wytaczać takie powództwa?
Należy przed wszystkim podkreślić, iż pomiędzy dzieckiem a mężczyzną, który nie jest jego ojcem biologicznym, a został wpisany w akcie urodzenia tworzy się więź prawna, która rodzi wszelakiego rodzaju skutki prawne. Wpływa to zarówno na różnorakie uprawnienia jak i obowiązki. Dlatego też powództwo o zaprzeczenie ojcostwa odgrywa niezwykle ważną role w systemie prawa.