Ustanie władzy rodzicielskiej

Jakie są przyczyny ustania władzy rodzicielskiej ?

zmiany w sytuacji osobistej dziecka bądź rodziców :

  • uzyskanie przez dziecko pełnoletniości ( 18 lat bądź kobieta, która ukończyła 16 rok życia i zawarła małżeństwo),
  • śmierć dziecka bądź rodzica,
  • ubezwłasnowolnienie (częściowe/ całkowite) rodzica,
  • wyrażenie przez rodziców biologicznych zgody na przysposobienie dziecka przez inne osoby

zmiany w stanie cywilnym dziecka, jednego z rodziców lub dziecka i obojga rodziców,

  • zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa,
  • przysposobienie (zastąpienie władzy rodzicielskiej rodziców przez władzę rodzicielską przysposabiających),
  • rozwiązanie przysposobienia (ustanie władzy rodzicielskiej przysposabiających)

orzeczenia sądowe, których celem jest wyłączenie władzy rodzicielskiej

  • orzeczenie na mocy którego sąd pozbawia rodziców władzy rodzicielskiej