Podział majątku po rozwodzie – czyli ABC majątku wspólnego – co można dzielić?

Na majątek wspólny składa się :

  • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków ( warto pamiętać, że roszczenie o wynagrodzenie jeszcze nieotrzymane należy do majątku osobistego małżonka),
  • dochody z majątku wspólnego i z majątku osobistego każdego z małżonków np. z prowadzenia zakładu produkcyjnego,
  • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
  • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • dochody z kapitału należą do majątku wspólnego, chociażby lokata w banku była własnością tylko jednego z małżonków

Te składniki majątku będą podlegały podziałowi po ustaniu rozdzielności majątkowej między małżonkami.