Ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. (art. 133 §1 KRO )

 Kiedy rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego ?

 → jeżeli spełnienie tych świadczeń jest połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem np. jeżeli za przedłużeniem obowiązku alimentacyjnego nie przemawiają zasady współżycia społecznego, przykładowo powód utrzymuje się wyłącznie z renty,

 → jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się np. powód nie może ponosić konsekwencji tego iż jego dzieci wielokrotnie próbowały podejmować naukę na różnych studiach, czy też w szkołach policealnych, ale dopiero po wielu latach od ukończenia szkoły średniej udało im się podjąć tę naukę efektywnie,

Wskazówki dotyczące pozwu o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Cel w jakim składa się taki pozew :

→ ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego

 Osoba składająca pozew :

→ pozew wnosi osoba zobowiązana przeciwko osobie uprawnionej do otrzymywania świadczenia alimentacyjnego np. ojciec przeciwko swoim dzieciom lub jego pełnomocnik

 Sąd, do którego należy taki pozew złożyć :

→ co do zasady, sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego

 Termin:

→ brak jest terminu na wniesienie takiego pozwu

 Opłata:

→ 5 % od wartości przedmiotu sporu

 → trzeba wskazać także wartość przedmiotu sporu