Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Podstawą żądania ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa może być wyłącznie fakt, iż dziecko nie pochodzi od mężczyzny, który uznał swoje ojcostwo tego dziecka.

Kto może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa ?

Legitymacja czynna przysługuje każdemu mężczyźnie nie będącemu ojcem biologicznym dziecka, który uznał ojcostwo bez względu na to, czy w momencie składania stosowanego oświadczenia wiedział on o braku istnienia więzi biologicznej pomiędzy nim a dzieckiem, którego ojcostwo uznał .

Wystąpić z powyższym powództwem może także dziecko, jeżeli uznający mężczyzna nie jest jego ojcem . Z żądaniem tym dziecko może wystąpić po dojściu do pełnoletności, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od jej osiągnięcia.

Takie powództwo może również wytoczyć matka dziecka, która potwierdziła ojcostwo.

Warto pamiętać, że po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie może być wytoczone ani przez matkę dziecka, ani przez mężczyznę, który uznał ojcostwo.

Po śmierci dziecka ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne.

W jakim terminie można wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa ?

Mężczyzna, który uznał dziecko oraz matka dziecka, która potwierdziła ojcostwo mogą wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się, że dziecko od mężczyzny nie pochodzi .  Mimo że przepisy KRO wskazują, że bieg terminu na wytoczenie powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa rozpoczyna się z dniem, w którym mężczyzna dowiedział się, iż nie jest ojcem uznanego dziecka, to warto zauważyć, że przy założeniu racjonalności ustawodawcy należy przyjąć, iż bieg terminu do kwestionowania skuteczności złożonego oświadczenia o uznaniu ojcostwa nie może rozpocząć się wcześniej niż w dniu złożenia oświadczenia w tym przedmiocie .