Majątek wspólny małżonków – co wchodzi w jego skład? Jak ocenia się udziały małżonków?

Majątek wspólny → wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.

Co zaliczymy do majątku wspólnego ?

→ pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

→ dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

→ środki zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnego każdego z małżonków,

→ kwoty składek zewidencjonowanych, o którym mowa w art. 40 a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

 Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego. Nie może jednak przeprowadzenie takiego podziału powodować nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Nie dokonuje się takiego podziału z urzędu.

Co do zasady oboje małżonków mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże, każdy z małżonków może żądać, aby oceniono stopień, w jakim każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego → uwzględnia się przy tym nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.