PRZEMOC DOMOWA

*

Minął Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Jeśli, masz do czynienia z przemocą domową, znęcaniem, jesteś ofiarą? W naszych artykułach staramy pomóc i udzielić odpowiedzi, których szukasz

Zgodnie z art. 207 § 1 kodeksu karnego -Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W przepisie wskazane są dwie formy znęcania się:

1.      znęcania się psychicznego – może przybierać formę stosowania wyzwisk, wulgaryzmów, krzyku, gróźb, wszystko to co powoduje u osoby poszkodowanej umniejszenie poczucia wartości;

2.      znęcania się fizycznego – naruszanie nietykalności cielesnej, bicie, popychanie, szarpanie.

Zachowanie to musi mieć charakter permanentny, stały, powtarzający się.

Przy pojawieniu się dodatkowych okoliczności, kara może być surowsza:

1.      Kto znęca się nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, np. nad dzieckiem, osobą starszą, osobą niepełnosprawną umysłowo lub fizycznie,  podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

2.      Jeżeli przy znęceniu się mamy do czynienia ze  szczególnym okrucieństwem, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

3.      Jeżeli w następstwie znęcania się, osoba pokrzywdzona podejmie próbę samobójczą, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Należy zaznaczyć, że z przestępstwem z art. 207 kodeksu karnego będziemy mieć do czynienia, jeśli osoba pokrzywdzona jest osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy:

Według kodeksu karnego osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu np. partner.

Przestępstwo z art. 207 k.k. to jednak nie tylko tzw. „przemoc domowa”. Zachowanie sprawcy może też dotyczyć osoby pozostającej w stałym lub przemijającym stosunku zależności – na przykład, nauczyciel znęcający się nad uczniem, wychowawca w ośrodku, placówce opiekuńczej, opiekun, strażnik więzienny.

Jeżeli jesteś w nagłej sytuacji kryzysowej – poniżej numery telefonów, pod którymi uzyskasz wsparcie:

☎️

112 Telefon alarmowy, w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia

☎️

116 123 Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00–22.00

☎️

116 111 Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

☎️

800 108 108 Bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00–20.00

☎️

22 635 09 54 Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17.00–20.00

*W lutym przyszłego roku Kancelaria Chróścielewska & Chróścielewski również będzie wspierać szlachetną inicjatywę Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.