ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ BEZ ZGODY WSPÓŁMAŁŻONKA

Czy odpowiadamy majątkiem wspólnym za zobowiązania zaciągnięte przez jednego małżonka bez zgody drugiego?

Zgodnie z art. 41 par. 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ” Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt. 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa”.
W związku z powyższym na wstępie należy wskazać z jakich składników wierzyciel może żądać zaspokojenia w takim przypadku?
1. z majątku osobistego
Do majątku osobistego należą:
a) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
b) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
c) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
d) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
e) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
f) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
g) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
h) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
i) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
j) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

2. z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej
Należy podkreślić, iż na podstawie art. 41 § 2 k.r.o. wierzyciel nie może żądać zaspokojenia z przedmiotów majątkowych nabytych w zamian za wymienione w tym przepisie składniki majątku wspólnego, a więc np. za pieniądze pochodzące z pobranego wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej.

3. z korzyści uzyskanych z praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy

4. z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa