PRZYSPOSOBIENIE, ADOPCJA – CZĘŚĆ I – ADWOKAT RADZI

W życiu codziennym częściej spotykamy się z pojęciem adopcji, jednakże jest to termin nieustawowy. Mówiąc o adopcji na myśli tak naprawdę mamy przysposobienie.

Kogo można przysposobić?
Przysposobiona może być tylko osobą małoletnia. W praktyce w większości przypadków będzie to granica 18 roku życia. Należy jednak pamiętać, iż kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość wcześniejszego uzyskania pełnoletności i dotyczy to kobiety, która zawiera związek małżeński po ukończeniu 16 roku życia, a przed ukończeniem 18 roku życia. Istotnym w tym zakresie jest dzień złożenia wniosku. W sytuacji gdyby w trakcie trwania postępowania o przysposobienie osoba taka ukończyła 18 rok życia nie będzie to stanowiło przeszkody. Należy przy tym podkreślić, iż w przypadku przysposabiania osoby, która ukończyła 13 lat potrzebna jest jej zgoda.

Kto może przysposobić?
Ustawa precyzyjnie wskazuje, kto może zostać przysposabiającym. Mogą być to osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, czyli takie które są pełnoletnie i nie zostały ubezwłasnowolnione całkowicie czy częściowo. Ponadto na osoby takie został nałożony obowiązek ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny oraz uzyskania opinii kwalifikacyjnej.

Czy rodzice muszą wyrazić zgodę na przysposobienie własnego dziecka?
Co do zasady zgoda taka jest potrzebna, jednakże nie dotyczy to przypadku kiedy osoby takie zostały pozbawione władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Podkreślić należy, iż ustawodawca przewidział możliwość przysposobienia bez zgody rodziców, których zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, ale tylko z uwagi na szczególne okoliczności i jeżeli odmowa zgody na przysposobienie jest oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka.