Ubezwłasnowolnienie częściowe – kiedy jest możliwe i na jakich zasadach?

Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu:

→ choroby psychicznej,

→ niedorozwoju umysłowego,

→ innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii,
jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw.

 

Wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe osoby pełnoletniej może złożyć:

  • małżonek,
  • krewny w linii prostej,
  • rodzeństwo,
  • przedstawiciel ustawowy,
  • prokurator,
  • osoba, która chce być ubezwłasnowolniona

O ubezwłasnowolnieniu orzeka postanowieniem, sąd okręgowy w składzie 3 sędziów. Postępowanie toczy się w obecności prokuratora. Wnioskodawca musi mieć opinię lekarza (obowiązkowo neurologa i psychiatry) o stanie zdrowia osoby, która ma być ubezwłasnowolniona.  Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratora. Uchylenie ubezwłasnowolnienia częściowego przywraca pełną zdolność do czynności prawnych, kuratela zaś ustaje z mocy prawa.