Ustrój wspólności ustawowej po zawarciu małżeństwa – czyli parę słów o tym co po ślubie z naszym majątkiem

Z chwilą wypowiedzenia sakramentalnego lub cywilnego „tak”  między Tobą a twoim małżonkiem zawiązuje się stan wspólności ustawowej, a to oznacza, że od tej pory, poza nielicznymi wyjątkami, majątek każdego z was stanowi część niepodzielnego majątku wspólnego.  Korzystanie z przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego polega na współposiadaniu i współrozporządzaniu danym składnikiem majątku przez każdego z was, lecz za zgodą drugiego. W trakcie trwania małżeństwa nie możesz domagać się „swojej połowy”, ponieważ od dnia ślubu wasz majątek jest niepodzielny i stanowi własność obojga.

Majątek wspólny tworzą przedmioty majątkowe, które nabyliście w czasie trwania wspólności majątkowej. Wasz majątek nie ma części składowych, które byłyby własnością jednego z was, a inne stanowiłyby własność drugiego małżonka, lecz istnieje grupa przedmiotów, które pozostaną majątkiem osobistym każdego z was i prawo do rozporządzania nimi będzie niepodzielnie należało albo do Ciebie albo do twojego małżonka.

Co do zasady wyłączone z worka wspólności majątkowej są przedmioty majątkowe uzyskane przed dniem ślubu, pochodzące z darowizny i zapisu dokonanych na rzecz jednego ze współmałżonków lub nabyte z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia, pochodzące z nagrody za indywidualne osiągnięcia, odziedziczone w spadku, a także należności związane z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawem własności przemysłowej oraz innymi prawami twórcy.

Po ślubie twoje wynagrodzenie za pracę oraz uzyskane dochody z działalności gospodarczej, z majątku osobistego, zgromadzone na rachunku funduszu emerytalnego środki, a także kwoty składek odprowadzonych na ubezpieczenie społeczne na subkoncie stanowią majątek wspólny, do którego macie równe prawa. Udziały w majątku wspólnym są równe, chyba że jeden z was zażąda ustalenia innego podziału ze względu na znaczące przyczynienie się do wielkości majątku.

Współdecydowanie o majątku wspólnym wymaga od was (małżonków) współpracy i wzajemnego informowania: o stanie majątku, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach, które ograniczają majątek. Nie zmienia to faktu, że każdy z was może samodzielnie zarządzać majątkiem małżeńskim, chyba że czynność prawna, którą chce dokonać jedno z was wymaga zgody współmałżonka. Do takich czynności należą te, które wiążą się ze zmianą prawa własności w inne prawo majątkowe lub rzeczowe. Do tej grupy czynności należą zbycie, nabycie, obciążenie lub odpłatne nabycie lub oddanie do używania lub obierania pożytków z  nieruchomości, użytkowania wieczystego, prawa rzeczowego, gospodarstwa rolnego, darowizn z majątku wspólnego (z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych-prezenty okolicznościowe, upominki dla najbliższych).