Płacisz za duże alimenty? Sprawdź co zrobić, aby je zmniejszyć

Wysokość ustalonych sądownie alimentów można zmniejszyć na żądanie w pozwie, które uzasadnisz zmianą stosunków, jakie nastąpiły po uprawomocnieniu się wyroku zasądzającego alimenty. Niezawiniona zmiana Twojej sytuacji majątkowej (np. utrata pracy związana z likwidacją stanowiska pracy, rozwiązanie stosunku pracy z zachowanym terminem wypowiedzenia przez pracodawcę wypadek lub choroba, która uniemożliwia dotychczasowe zarobkowanie) może uzasadniać złożenie pozwu o obniżenie alimentów. Zmiana sytuacji finansowej osoby, na którą świadczenie alimentacyjne jest świadczone również uzasadnia złożenie pozwu przez rodzica (np. zatrudnienie się i osiąganie dochodu przez alimentowanego jest zmianą stosunków między nim a zobowiązanym). Zmiana pracy na mniej płatną zmienia twoje stosunki z osobą, wobec której jesteś zobowiązany. Sąd będzie rozpatrywał w tej sprawie przede wszystkim twoje możliwości zarobkowe i przyczynę zmiany pracy. Zakładając „nową rodzinę” twoje możliwości alimentacyjne ulegają zmianie i na tę okoliczność możesz złożyć wniosek do sądu o obniżenie zasądzonych elementów, gdyż nastąpiła zmiana stosunków, będąca podstawą dla uzasadnienia twojego pozwu.

Pozew należy złożyć do sądu rejonowego, wydział rodzinny i nieletnich, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów (czyli: właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub osoby na rzecz, której jesteś zobowiązany). W pozwie należy wskazać wyrok sądu (sygnaturę akt oraz organ wydający orzeczenie), na podstawie którego zasądzono alimenty, których wysokość chcesz obniżyć, sumę, którą chcesz płacić tytułem świadczenia alimentacyjnego oraz jakie okoliczności, które wystąpiły po uprawomocnieniu się pierwszego wyroku zasądzającego wysokość alimentów mają wpływ na zmianę stosunków, która uprawnia do złożenia wniosku. W pozwie należy określić wartość przedmiotu sporu. W sprawie o obniżenie alimentów wartością przedmiotu sporu jest kwota pieniężna będąca różnicą pomiędzy sumą należnych dotychczas świadczeń za jeden rok a sumą świadczeń za jeden rok, o jaką ma nastąpić obniżenie. Na przykładzie: dotychczasowe alimenty wynoszą 1300 zł, wnosisz o ich obniżenie do kwoty 500 zł. Różnica między dotychczas świadczonym obowiązkiem alimentacyjnym a tym o które wnosisz wynosi 800 zł (1300zł-500zł).

Od składanego pozwu o obniżenie alimentów pobierana jest opłata stosunkowa. W zależności od wartości dochodzonego roszczenia okresowego wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu,  jednak nie mniej niż 30 zł. Dla naszego przykładu opłata sądowa liczona od kwoty 9600×5% wyniesie 480 zł. Jeśli nie jesteśmy w stanie ponieść opłaty, możemy złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Reasumując, do obniżenia alimentów uprawnia Cię jedynie zmiana stosunków, która zaszła między tobą, a osobą na rzecz, której zasądzono alimenty. Następne kroki to złożenie pozwu o obniżenie świadczenia alimentacyjnego, uiszczenie opłaty sądowej w odpowiedniej wysokości i potwierdzenie przed sądem, iż zmiana okoliczności nastąpiło po dniu, w którym wyrok alimentacyjny się uprawomocnił oraz, że nie są one konsekwencją twojego negatywnego postępowania np. względem pracodawcy.